Channel - Civil Engineering & Geosciences
6/2/2022 5:52:05 PM

Channel Videos

21st century water infrastructure in California
Restoring ecological functions, securing fresh water supply, reducing flood risks with a growing population, climate warming, earthquake risks, and political and financial realignment.
J.R. Lund
6/21/2010 10:00:00 AM
View

7 mythes over mobiliteit
B. van Arem
9/8/2010 1:00:00 PM
View

Abiotisch DNA van getijdebekkens
Estuaria zoals de Westerschelde en lagunes zoals die in de Waddenzee zijn belangrijke natuurgebieden waarin en in de omgeving waarvan ook veel menselijke activiteiten plaatsvinden. Deze getijdebekkens vormen met de buitengaatse kust een samenhangend systeem in termen van waterbeweging, sedimenthuishouding en morfologie. Duurzaam beheer van de getijdebekkens houdt in het garanderen van veiligheid tegen overstromingen, het optimaal benutten van de economische waarden en het behouden van het natuurlijke karakter. De gaswinning in de Waddenzee, de vaargeulverdieping in de Westerschelde en het daar samenhangende onderwater zetten van de Hedwigepolder, en de aanleg van Maasvlakte II zijn voorbeelden van menselijke ingrepen in en in de invloedssfeer van getijdebekkens die allemaal tot heftige maatschappelijke discussies hebben geleid. Telkens is het gebleken dat betere kennis over de morfodynamische ontwikkelingen van de getijdebekkens onder invloed van klimaatveranderingen en menselijke activiteiten van groot belang is. Verbetering van ons kennis op dit gebied is ook noodzakelijk voor het duurzame beheer van ons kustsysteem met het oog op de klimaatveranderingen. Morfologische ontwikkelingen van getijdebekkens worden bestudeerd vanuit verschillende invalshoeken. Met waarnemingen vanuit het veld wordt de morfologie beschreven en worden empirische relaties afgeleid die gebruikt kunnen worden om de veranderingen van getijdebekkens door bijvoorbeeld bepaalde menselijke ingrepen te schatten. Semi-empirische modellering wordt nog steeds veel gebruikt om vooral de lange-termijn en grootschalige effecten van relatieve zeespiegelstijging en menselijke ingrepen te voorspellen. Morfologische veranderingen in getijdebekkens worden veroorzaakt door waterbewegingen die sediment transporteren. Door deze processen te bestuderen aan de hand van fysische wetten kunnen wij ook inzichten krijgen in de morfologische ontwikkelingen. De laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt met de proces-gebaseerde modellering van morfodynamische ontwikkelingen in getijdebekkens. Morfodynamisch onderzoek in de komende tijd moet streven een brug te slaan tussen de empirische beschouwingen en modelleringen aan de ene kant en proces-gebaseerde beschouwingen en modelleringen aan de andere kant. Zo een overbrugging zal leiden tot paradigma verschuiving in onze inzichten in de morphodynamische ontwikkelingen van getijdebekkens op verschillende schaalniveaus. Dit is te vergelijken met de ontdekking en het ontraffelen van het DNA, een doorbraak in de biochemie die een verband legde tussen laboratoriumstudies op moleculair niveau en de beschrijvende biologie vanuit het veld.
Z.B. Wang
1/23/2013 2:00:00 PM
View

Afscheidssymposium Louis de Quelerij: De Gouden Driehoek of de Bermuda Triangle
Samenwerking Als afronding van zijn negen jaar als decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen wil hij nog één keer een impuls geven aan dit onderwerp door het organiseren van een middagsymposium. Debat Tijdens dit symposium wordt een belangrijk deel van het programma ingeruimd voor een interactief debat met de zaal over dit thema. Markt, overheid, de kenniswereld en de studenten krijgen de gelegenheid dit vraagstuk tot op het bot te fileren. De nieuwe decaan van de faculteit, die ook aanwezig zal zijn, krijgt hiermee een eerste geschenk gepresenteerd: de denkkracht van ons allen. Programma: - Welkom door Karel Luyben, rector magnificus van de TU Delft - Film over de highlights van CiTG van de afgelopen 10 jaar - Visie op samenwerking door Louis de Quelerij - De Gouden Driehoek of de Bermuda Triangle? - Hoe stimuleren we de positie van de BV Nederland door innovatie en wat kunnen we leren van de agrosector? - Debat onder leiding van Roderik van Grieken, directeur Debatinstituut - Kan de kwaliteit en onafhankelijkheid van universiteiten gewaarborgd blijven in de Gouden Driehoek? - Hoe kan de overheid zijn rol als sectorpartner van universiteiten oppakken? - Kan de markt wel investeren in lange termijn onderzoek of moet de universiteit sneller met resultaten komen? - Samenvatting van de resultaten van het debat door Bert Geerken, de nieuwe decaan van CiTG. - Slotwoord door Louis de Quelerij met overhandigen stokje aan de nieuwe decaan.
K.C.A.M. Luyben
12/1/2011 12:30:00 PM
View

Beton
J.C. Walraven
12/14/2011 2:00:00 PM
View

Beton, levenslang duurzaam, maar niet vanzelf
Beton is een duurzaam constructiemateriaal, waarmee een lange levensduur mogelijk is. Die ook daadwerkelijk bereiken is niet vanzelfsprekend. Aantasting van betonconstructies komt voort uit agressieve belastingen en soms uit interne oorzaken. Dit geldt in het bijzonder voor infrastructuur, maar tot op zekere hoogte ook voor gebouwen. Zowel het beton zelf als de wapening zijn gevoelig voor aantasting, bijvoorbeeld door inwerking van vorst, chemicaliën of corrosie. Onze maatschappij wil dat we snel en goedkoop bouwen; en heeft er daarna liefst geen omkijken meer naar. De realiteit is anders: de levensduur is minder dan verwacht en actie is nodig. Levensduur bij nieuwbouw kent specifieke vraagstukken: ontwerpmodellen, voorschriften, kosten; en grondstoffen en milieueffecten. De behoudende aanpak “zoals we het altijd gedaan hebben” is om diverse redenen niet langer houdbaar. Ervaring vergrijst, andere partijen beslissen, inzichten nemen toe, het moet goedkoper en sneller, maar ook beter en milieuvriendelijker! Zijn we klaar voor deze opgave? De bestaande voorraad begint zo oud te worden dat zwakke plekken aan het licht komen. Wapening gaat corroderen en beton scheurt; op termijn komt de veiligheid in het geding. Zijn we wel klaar voor het veilig, betrouwbaar en met zo weinig mogelijk hinder en kosten beoordelen, bewaken, herstellen en beschermen hiervan? Het antwoord is in beide gevallen negatief. De reden is dat we niet openstaan voor serieuze vragen, voor collectief leren uit het verleden en voor oplossingen buiten de comfortzone. Er zijn oplossingen beschikbaar – maar welke moeten we kiezen? Of moeten we nieuwe oplossingen zoeken? En wie gaat ze dan ontwerpen en uitvoeren? Onderzoek en onderwijs aan de TU kunnen hieraan bijdragen, maar slechts ten dele. De hele sector moet openstaan voor de vragen die er zijn en de vernieuwingen die eraan komen! De intreerede zal ingaan op vragen en antwoorden, bestaande en nog te ontwikkelen oplossingen, en manieren om ze in de praktijk ingevoerd te krijgen.
R.B. Polder
5/13/2011 1:00:00 PM
View

Business tour 2013
Student@TUDelft
6/20/2013 10:30:00 AM
View

Challenging reservoirs in a changing world
presenter@tudelft
3/28/2018 1:00:00 PM
View

Coordinated Ramp Metering (CRM) with the Quantitative Hierarchical Model (QHM).
M. Zhi
10/16/2014 10:30:00 AM
View

Dat paaltje had ook een kind kunnen zijn
M.P. Hagenzieker
10/21/2015 1:00:00 PM
View

Day 1 - Introduction
D. Bykov
6/27/2016 7:30:00 AM
View

Day 3 - Short-term behaviour
P. Vardon
6/29/2016 6:15:00 AM
View

Day 5 - Safety
P. Vardon
7/1/2016 7:00:00 AM
View

De prijs van zekerheid
H.J. van Zuylen
10/2/2009 1:00:00 PM
View

Debat Schaliegas: een schone kans? (geen geluid)
H.W.J. Russchenberg
9/10/2013 10:45:00 AM
View

Dynamic Lane Guidance
B. van Arem
12/18/2014 11:30:00 AM
View

Een bouwwerk is veel meer dan de som der delen
H.A.J. de Ridder
11/23/2012 2:00:00 PM
View

Estimating Travel Time Reliability Benefits: Can we Safely Ignore Correlation?
A. Nicholson
6/20/2013 10:30:00 AM
View

Everything is connected
M. Veljkovic
3/18/2016 2:00:00 PM
View

From unexpected past to predicted future
K. Gavin
10/13/2017 1:00:00 PM
View

Gravity Power Module
A. Sedaghat Tarigheh
4/15/2014 1:15:00 PM
View

Grondgedachten
Grondwatermechanica gaat over het mechanische gedrag van de interactie tussen grond en water met relatie tot transport in poreuze media, reservoir technologie, dijktechnologie, en geohydrologie. In delta’s en valleien waar de grond slap is en het grondwaterpeil hoog, is dit vak relevant voor de realisatie en het onderhoud van infrastructuur en leefomgeving. De deeltijdleerstoel werd door derden gefinancierd en was tijdelijk. Dat ik zeven keer ben herbenoemd toont mijn plezier in het vak en de tevredenheid van mijn superieuren. Ik gaf de vakken grondwatermechanica en –transport, consolidatietheorie, en geotechniek voor niet-civielen. Naast educatie werd ook fundamenteel onderzoek verricht op tijdsafhankelijke stabiliteit van dijken en golfbrekers, bodemdaling door winning van water, olie of gas, en zettingsvloeiing. 10 AIOs werden begeleid op allerlei onderwerpen, zoals consolidatie en kruip, gronddynamica, heterogeniteit, lokalisatie, numerieke methoden, geothermie en piping. De titel hoogleraar opent deuren en geeft mooie mogelijkheden voor synergie tussen de universitaire, de institutionele en de industriële wereld, vooral ook door mijn andere positie als researchstrateeg voor geotechniek bij Deltares. Geotechniek uit Delft staat bekend om topkwaliteit in soft-soil engineering en ik hoop dat het deeltijdhoogleraarschap Grondwatermechanica weer zal worden ingevuld, in een nieuw jasje, want het vak is essentieel in een land als Nederland met slappe grond en hoog grondwater, en daar buiten.
F.B.J. Barends
9/21/2011 1:00:00 PM
View

How to reduce the cost of maintaining railway track?
N.D.M. Burgelman
1/16/2014 11:30:00 AM
View

InSAR Transponder webinar
presenter@tudelft
5/21/2015 1:00:00 PM
View

Klimaat en overstroming, een verleidelijk verband
De intreerede gaat in op riskante aspecten van teveel nadruk op een verband tussen klimaatveranderingen en het overstromingsrisico. Nodig is een juiste analyse van dit snel toenemende risico. Overstromingen zijn aan de orde van de dag. Wereldwijd lijken ze heftiger te worden en veroorzaken ze toenemende schade, zo niet totale ontwrichting. Met grote regelmaat wordt dit risico gekoppeld aan klimaatveranderingen. Dit doet zich ook voor in de argumentatie rond het deltaprogramma dat de Nederlandse delta veilig moet houden. Met regelmaat wordt gesteld dat dit programma nodig is om Nederland de komende eeuw ‘climate proof’ te maken. Daarbij passen kanttekeningen, zowel voor Nederland als in mondiaal perspectief. Teveel nadruk op het veronderstelde verband tussen klimaatveranderingen en overstromingsrisico heeft een gevaarlijke implicatie. Veel ernstiger risicofactoren raken hierdoor namelijk op de achtergrond; tegelijk dreigt er teveel te worden ingezet op aanpassing aan deze risicofactoren. Anders gezegd, een onjuiste risicoperceptie leidt tot verkeerde maatregelen. Het snel toenemende overstromingsrisico heeft deels te maken met door de mens veroorzaakte ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving (zoals bodemdaling, erosie en sedimentatie), deels met ruimtelijke en sociale ontwikkelingen (een snelle bevolkingsgroei, vooral in de delta’s, economische groei, ondeugdelijke ruimtelijke planning en een steeds kwetsbaarder infrastructuur) en een inadequate organisatie van het waterbeheer. Klimaatveranderingen spelen hierbij een minder prominente rol. Het gaat er in dit verband niet om klimaatveranderingen te ontkennen of te bagatelliseren, het gaat erom de snel verergerende overstromingsproblematiek evenwichtig en met een adequate set van maatregelen aan te pakken. Teveel nadruk op het klimaat leidt hiervan af. In de entree rede wordt hierop met voorbeelden ingegaan.
S. Schaap
12/15/2010 2:00:00 PM
View

Naar een nieuw integraal vervoerssysteem – Evolutie of revolutie?
J.H. Dronkers
6/24/2015 10:00:00 AM
View

Nieuwe verbindingen in verkeersmodellen
E. de Romph
11/8/2013 2:00:00 PM
View

Onder de groene zoden begint het pas
Wij houden van ons milieu, onze planeet moet schoon zijn. De lucht moet schoon zijn, de rivieren moeten schoon zijn, de zee moet schoon zijn, vervuilde bodems moeten worden gesaneerd. En ook de bossen, de velden, de wegbermen en de stoep van Balkenende moeten schoon zijn. Waar moeten we dan naar toe met het zojuist verwijderde vuil? In de ondergrond!, zeggen we. Radioactief afval moet onder de grond opgeslagen worden, huisvuil moet onder de grond geschoffeld worden, liefst met een groene zode eroverheen, overtollig CO2 moet in de ondergrond worden geperst – maar moet de ondergrond dan niet schoon zijn? Waarom krijgt de ondergrond alles toegeschoven waar wij van af willen? Omdat de ondergrond ondoorzichtig is, zodat alles wat het daglicht niet kan velen aan het oog onttrokken is? Is dat niet de hypocrisie ten top? Wij zijn in toenemende mate van de ondergrond afhankelijk. Onder de groene zoden begint het pas. Nu olie en gas langzamerhand opraken wordt aardwarmte een steeds belangrijker energiebron. Vrijwel alles wat boven de grond staat komt uit de ondergrond. Elke wolkenkrabber laat een gat in de grond achter van alles wat er voor de bouw is uitgehaald: metalen, natuursteen, klei voor baksteen, grind en kalk voor beton, zilverzand voor glas. If it’s not grown, it’s mined. Maar wéten we eigenlijk wel wat we weghalen? Want de ondergrond is ook het archief van de aardse geschiedenis. De aarde is als het ware haar eigen geschiedenisboek. Elk gat in de grond vernielt een uniek stuk van die aardse historie. Hebben we dat geschiedenisboek wel gelezen voordat we er een bladzijde uitscheurden? Meestal niet. De ondergrond is ook een ecosysteem. Daar denken we niet aan, behalve als een mol ons gazon vernielt, of als we per ongeluk een worm doorhakken bij het schoffelen in de tuin. Maar onder de groene zoden begint het pas. Organismen kunnen kilometers diep zitten in spleten van het gesteente, in grondwater en in oliereservoirs. De ondergrond is het minst bekende ecosysteem op aarde. Elke tunnel, pijpleiding en installatie voor opslag van warmte en koude vernielt een deel van dat ecosysteem. Weten wij welk deel? De wereldwijde aandacht voor het verdwijnen van het tropisch regenwoud staat in schril contrast tot de doodse stilte over het verdwijnen van ondergrondse ecosystemen. De archeologen hebben het goed voor elkaar. Voordat er een spoorlijn of woonwijk wordt gebouwd, moet volgens het Verdrag van Malta eerst onderzocht worden of er geen waardevolle archeologische informatie verloren gaat. Het wordt tijd voor een Verdrag van Delft, waarin wordt vastgelegd dat de ondergrond schoon moet zijn, geen waardevolle informatie over de geschiedenis van de aarde verloren mag gaan, en ondergrondse ecosystemen moeten worden gespaard. Laten we ondergrondse natuurreservaten aanleggen, en ondergrondse musea, waarin het publiek kan zien dat de ondergrond niet bestaat uit betonnen parkeergarages, maar uit schitterende bladzijden van een levend archief.
S.B. Kroonenberg
3/19/2010 2:00:00 PM
View

Openingeotechnologie Highlights of Geotechnology/1
Default Presenter
8/30/2007 7:15:11 AM
View

Openingeotechnologie Highlights of Geotechnology/2
Default Presenter
8/30/2007 7:15:11 AM
View

Openingeotechnologie Officiele opening
Default Presenter
8/30/2007 11:00:11 AM
View

Openingeotechnologie Populaire wetenschappelijke lezingen/1
Default Presenter
8/30/2007 11:00:11 AM
View

Openingeotechnologie Populaire wetenschappelijke lezingen/2
Default Presenter
8/30/2007 11:00:11 AM
View

Pool's 12 Donderdag 3-5-12
M.G.A. Keuten
5/3/2012 11:00:00 AM
View

Reduced-Order Modelling for Production Optimisation
C. Hewson
8/26/2015 1:00:00 PM
View

Rescheduling of Railway Operations and Policy
Prof. I.A. Hansen laat in zijn afscheidsrede de veranderingen de revue passeren in het ontwerp van spoorwegdienstregelingen en de beheersing van het treinverkeer, rekening houdend met de variatie van rijtijden, treinvertragingen en stremmingen van sporen. De door de leerstoel geleverde bijdrage aan de vernieuwing van de kennis op het gebied spoorwegverkeer heeft vooral betrekking op de • statistische analyse en voorspelling van treinvertragingen in stations en spoorwegnetten op basis van standaard treindetectiedata, • ontwikkeling van softwaretools voor de automatische herkenning van conflicten tussen rijwegen van (vertraagde) treinen, • ontwikkeling van algorithmes voor de real-time optimalisering van de dienstregeling (rescheduling) voor snelle, lokale en globale conflictoplossing • simulatie van de effecten van alternatieve maatregelen ter ondersteuning van beslissingen van treindienstleiders en verkeersleiders voor de bijsturing van het treinverkeer in geval van ontregelingen. Daarnaast worden enkele belangrijke uitkomsten van het onderzoek toegelicht die de leerstoel onlangs heeft uitgevoerd in opdracht van de Tijdelijke Commissie ‘Onderhoud en innovatie van het Nederlandse spoorsysteem’ van de Tweede Kamer. Deze onderzoeken betreffen (1) de analyse, beoordeling en strategieontwikkeling ter implementatie van het standaard Europees treinverkeersmanagement- en beveiligingsysteem ERTMS/ETCS op het Nederlandse spoornet en (2) een internationale vergelijking (benchmarkanalyse) van inrichting, gebruik en onderhoud van het Nederlands spoorsysteem met enkele spoorwegnetten in Europa en Japan.
I.A. Hansen
3/9/2012 2:00:00 PM
View

Soil Mechanics in a Changing World
M.A. Hicks
11/24/2010 2:00:00 PM
View

SpoorENonderzoek met vakmanschap
R.P.B.J. Dollevoet
10/24/2013 1:00:00 PM
View

Symposium & Afscheidsrede: Grondgedachten
Symposium: - Influence of heterogeneity on the reliability and failure of a long 3D slope - Frans Barends en Grondgedachten - Innovaties in de praktijk - Greater New Orleans Area Hurricance & Storm Damage Risk Reduction System - Piping - Over 100 jaar of experience - Een mooi rapport hoort niet in de kast! Afscheidsrede: Grondwatermechanica gaat over het mechanische gedrag van de interactie tussen grond en water met relatie tot transport in poreuze media, reservoir technologie, dijktechnologie, en geohydrologie. In delta’s en valleien waar de grond slap is en het grondwaterpeil hoog, is dit vak relevant voor de realisatie en het onderhoud van infrastructuur en leefomgeving. De deeltijdleerstoel werd door derden gefinancierd en was tijdelijk. Dat ik zeven keer ben herbenoemd toont mijn plezier in het vak en de tevredenheid van mijn superieuren. Ik gaf de vakken grondwatermechanica en –transport, consolidatietheorie, en geotechniek voor niet-civielen. Naast educatie werd ook fundamenteel onderzoek verricht op tijdsafhankelijke stabiliteit van dijken en golfbrekers, bodemdaling door winning van water, olie of gas, en zettingsvloeiing. 10 AIOs werden begeleid op allerlei onderwerpen, zoals consolidatie en kruip, gronddynamica, heterogeniteit, lokalisatie, numerieke methoden, geothermie en piping. De titel hoogleraar opent deuren en geeft mooie mogelijkheden voor synergie tussen de universitaire, de institutionele en de industriële wereld, vooral ook door mijn andere positie als researchstrateeg voor geotechniek bij Deltares. Geotechniek uit Delft staat bekend om topkwaliteit in soft-soil engineering en ik hoop dat het deeltijdhoogleraarschap Grondwatermechanica weer zal worden ingevuld, in een nieuw jasje, want het vak is essentieel in een land als Nederland met slappe grond en hoog grondwater, en daar buiten.
M.A. Hicks
9/21/2011 9:00:00 AM
View

Symposium Civiele Techniek: Nederland is af!
- Opening door dagvoorzitter - De nieuwe ingenieur’ - Nederland is af! - ‘Zoet &Zout: Water en de Nederlanders’ - Assetmanagement
S.B. Kroonenberg
12/13/2012 7:45:00 AM
View

TED sessie 2: Water & ICT
R.W. Hut
3/22/2011 3:00:00 PM
View

The heat beneath our feet - Geothermal Energy for the Netherlands? - no audio-
D.F. Bruhn
2/4/2015 2:00:00 PM
View

The hidden challenges of Autonomous Shipping
R.G. Hekkenberg
10/19/2017 10:30:00 AM
View

Van het zuiverste water
De stedelijke watercyclus bestaat uit de deelgebieden drinkwatervoorziening, afvalwatertransport en -verwerking, regenwateropvang en het beheer van oppervlaktewater en grondwater in de stad. In zijn intreerede als professor “integratie en innovatie in de stedelijke watercyclus” geeft Luuk Rietveld aan dat door klimaatverandering, verhoogde verstedelijking en vergrijzing het water in de stad steeds meer vervuild wordt met o.a. zouten (verzilting) en medicijnresten en zal de temperatuur van het water gaan stijgen. Dit zal gevolgen hebben voor ons leefmilieu, maar ook voor de kwaliteit van het drinkwater. Daarom is onderzoek naar verbetering van de waterkwaliteit in de stedelijke watercyclus hard nodig. Daarnaast zal gezocht moeten worden naar mogelijkheden om energie te besparen en, waar mogelijk, energie te genereren uit verschillende waterstromen om het dreigend tekort aan fossiele brandstoffen het hoofd te bieden. Verder zijn aandachtsgebieden het (decentraal) behandelen van afvalstromen, het hergebruiken van huishoudelijk afvalwater voor industriële doeleinden, het gebruiken van brak grondwater voor drink- en proceswater en het ontwikkelen van nieuwe technologieën voor het ontwerpen en besturen van de processen in de stedelijke watercyclus.
L.C. Rietveld
10/1/2010 1:00:00 PM
View

Verkeersmanagement beter benut
S.P. Hoogendoorn
4/27/2011 1:00:00 PM
View

Wastewater Wanted?!
M.K. de Kreuk
5/23/2018 1:00:00 PM
View

Water@work! Over een kennissysteem met kleine spelers en grote ambities
De leerstoel Science System Assessment (SciSA) van het watergerelateerde onderzoek houdt zich bezig met de wisselwerking tussen het kennissysteem en de samenleving en is ingesteld door het Rathenau Instituut. De wisselwerking wordt van systeemniveau tot op het niveau van de onderzoeker bestudeerd. De waarde van wetenschap is een belangrijk perspectief. Water is beleidsmatig inmiddels Topgebied geworden en valorisatie dus een speerpunt. Daarbij is de samenwerking tussen de publieke sector en het Nederlandse MKB belangrijk. Een tweede onderzoeksperspectief is dat van duurzaamheid. Van de grote milieuproblemen in de wereld (b.v. het gebrek aan veilig en schoon water, klimaatverandering, chemische vervuiling e.d.) is het waterprobleem vrij uniek. Het kent een samenhangde sector met uitvoerende organisaties, een unieke situatie. De sector is weliswaar erg gefragmenteerd maar goed georganiseerd en verbonden met de burger. Een potentieel kansrijke positie om ook bij andere milieuproblemen het voortouw bij de oplossing te nemen. Het derde perspectief is dat van de steeds beter opgeleide bevolking. De wetenschap heeft veel van z’n autoriteit verloren en de burger is mondiger en beter geïnformeerd dan ooit. Dit alles bepaalt voor een belangrijk deel het speelveld voor het water onderzoek. Het wetenschapsveld is overigens klein vergeleken met dat van andere sectoren (Chemie, Hightech, Life Sciences, e.d.). Wel is de Nederlandse water wetenschap internationaal bovengemiddeld productief; 3% van de wereldproductie. Vergeleken met grootmachten als de VS (rond de 20%) en China (rond de 10%) is dat goed. Vooral in de hydrologische modellering en het water management zijn we goed vertegenwoordigd. Maar wie niet heel erg sterk is moet vooral slim zijn. Het denken over het organiseren van onze kennisproductie tbv een effectieve valorisatie is slecht ontwikkeld. Grote kennisinstellingen lijken daarbij niet per se een voordeel. Integendeel. Klein, flexibel en hoogwaardig lijkt vanuit het maatschappelijk perspectief voor het water-gerelateerde onderzoek de succesformule van de toekomst.
W. van Vierssen
1/18/2012 2:00:00 PM
View

What's new
In the field of Ports and Waterways many developments are taking place, often in response to external conditions such as the changes in ship dimensions.This Farewell Speech presents a number of these developments as they occurred over the past 15 years and discusses the role which research has played in each case. The transition is described from rather fragmented research projects to more structured, long term research programmes, in cooperation with sector partners, of which two examples are given. The Speech is concluded with a look into future technical, economic and societal developments, which may have an affect on the planning, design and operations of ports and waterways and what these mean in terms of education and research at TU-Delft.
H. Ligteringen
6/23/2010 1:00:00 PM
View

Wolken, turbulentie en andere mistige factoren in weer en klimaat
Onzeker Wolken zijn een van de belangrijkste onzekere factoren in het huidige klimaatonderzoek. Het is voor wetenschappers nu nog voor een groot deel onduidelijk hoe wolken reageren op een warmer wordend klimaat en omgekeerd hoe wolken die (verwachte) opwarming zullen beïnvloeden. Deze onzekerheid zal de komende jaren echter afnemen, verwacht wolkenonderzoeker Harm Jonker van de TU Delft. Spannend In zijn intreerede van vrijdag 23 april stelt de hoogleraar dat we op een spannend punt in het wolkenonderzoek zijn beland. 'Er komt binnenkort een weelde aan nieuwe data beschikbaar. Die zijn afkomstig van nieuwe en verbeterde observatietechnieken zoals radar en lidar en een nieuwe generatie satellieten. Deze gegevens stellen de onderzoekers in staat om een vollediger beeld van wolken te krijgen. Rekenkracht 'Gelijktijdig is de rekenkracht van onze computers nu voldoende gegroeid om zeer gedetailleerd simulaties uit te voeren van wat er in een wolk gebeurt', zegt Jonker. 'Vooral op het gebied van turbulentiesimulaties is er echt sprake van een nieuwe fase. Dat belooft veel voor de komende jaren.' Doel van de Delftse onderzoekers is om modellen te maken die beschrijven wat er in een wolk gebeurt, hoe wolken ontstaan en hoe neerslag zich vormt. De satellietwaarnemingen en de resultaten van deze wolkensimulaties zullen vervolgens worden gebruikt om de huidige klimaatmodellen te verbeteren.
H.J.J. Jonker
4/23/2010 1:00:00 PM
View

Zending of Reiziger? Perspectieven op goederenvervoer
De vanzelfsprekendheid waarmee we goederen transporteren en het belang dat we hechten aan kwesties als bereikbaarheid en transportemissies, zijn niet zonder meer verenigbaar. Innovatieve oplossingen zijn nodig om in de groeiende vraag naar transport te voorzien op een duurzame manier. De oratie zal twee belangrijke perspectieven op goederenvervoer met elkaar confronteren om zo aan die oplossingen bij te dragen. Vanuit het eerste perspectief, dat van de vervoerder, worden goederen vaak verpakt in gestandaardiseerde ladingeenheden en met zo efficiënt mogelijk gebruik van hulpmiddelen van de ene naar de andere plek verzonden. Vanuit het tweede perspectief, dat van de verlader, wordt de vracht een reiziger, die op basis van eigen voorkeuren zijn weg door een verkeersnetwerk zoekt. De vraag, hoe en in welke mate beide perspectieven bij elkaar kunnen worden gebracht, zal worden geadresseerd. Daarbij komen stellingen aan de orde als: “Niet alle containers verdienen een gelijke behandeling” en “Duurzaam transport van laptops is zinloos”. De nadruk zal liggen op het wereldwijde transport van maritieme containers, maar de discussie is ook relevant voor andere aandachtsgebieden van de leerstoel, zoals luchtvracht en transport in stedelijke omgevingen. Aan de hand van de discussie over de twee perspectieven zal het onderzoek, waarop de leerstoel “Goederenvervoer en Verkeersnetwerken” zich richt, worden toegelicht. Ook zal worden ingegaan op in dit verband relevante onderwijsactiviteiten en projecten met het bedrijfsleven en met overheden.
R.A. Zuidwijk
12/9/2011 2:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry