Channel - Electrical Engineering Mathematics and Computer Science
5/1/2023 7:16:25 AM

Channel Videos

25jaar hoogleraarschap Van Mieghem
P.F.A. van Mieghem
6/9/2023 2:00:00 PM
View

Afscheidsrede "And that is How I got to where I find myself today"
G.J. Olsder
11/14/2008 2:00:00 PM
View

Als de zon schijnt....
A.H.M. Smets
9/28/2016 1:00:00 PM
View

Betere plaatjes om het te zien
R.H.J. Fastenau
3/22/2013 2:00:00 PM
View

Color by Numbers: Towards Effective Image Synthesis
E. Eisemann
10/31/2014 2:00:00 PM
View

Conferentie 25 years BNAIC
- The Most Human Computer: The Nine Lives of Natural Language Processing - Sometimes dreams do come true: From local knowledge bases to a global knowledge network - Why to plan and how to schedule - Neural Networks, from Metaphor to Method - Stochastic Control Theory: How Optimal Behaviour Depends on Uncertainty - Individual and collective reasoning - Bio-Inspired Autonomous Systems - Computer Vision - Machine Learning - Interactive Intelligence
L. Steels
11/8/2013 10:15:00 AM
View

Conferentie Keynote II (BNAIC 2013)
L. Steels
11/8/2013 8:15:00 AM
View

Data Assimilation
M. Verlaan
5/24/2017 1:00:00 PM
View

De wereld achter het stopcontact
L. van der Sluis
12/11/2015 2:00:00 PM
View

Delft Data Science New Year Event 2015: Big Data Analytics for Cyber Situational Awareness
M. Spitters
1/26/2015 12:00:00 PM
View

Diploma uitreiking zaal A
Default Presenter
7/10/2009 11:30:00 AM
View

Diploma uitreiking zaal B
Default Presenter
7/10/2009 11:30:00 AM
View

Energie van Elektriciteit – schoon, gratis, veilig en altijd
R. Ross
9/15/2017 1:00:00 PM
View

Farewell seminar Prof. Beenakker
C.I.M. Beenakker
10/21/2014 11:30:00 AM
View

Gedistribueerde systemen – van efficiente tot vertrouwen
D.H.J. Epema
5/27/2016 1:00:00 PM
View

Getting Better with Electroceuticals: electronic medicine to the rescue
W.A. Serdijn
3/30/2016 1:00:00 PM
View

Hidde Nijland rede ‘Digital Energy’
P. Palensky
12/16/2022 2:00:00 PM
View

How direct will the future electricity be?
P. Bauer
10/12/2016 1:00:00 PM
View

HPDC'12-conference 20 years of grid computing
D.H.J. Epema
6/22/2012 7:00:00 AM
View

HPDC'12-conference Panel discussion
D.H.J. Epema
6/22/2012 9:30:00 AM
View

HPDC'12-conferentie
D.H.J. Epema
6/22/2012 7:00:00 AM
View

Intelligent Electrical Power Grids
P. Palensky
12/14/2016 2:00:00 PM
View

Intreerede "Design and Management of Communication Networks: an Experts-Only Game"
A. Orda
6/13/2008 11:45:00 AM
View

Intreerede Signaalverwerking
A. Hanjalic
4/24/2013 1:00:00 PM
View

Is it??? or bullshit?
J.L.G. Dietz
10/16/2009 1:00:00 PM
View

Junior TU Delft programma 'Foutverbeterende Codes'
J.A.M. de Groot
2/6/2015 1:15:00 PM
View

Komt onvermoeide arbeid alles te boven?
Op het gebied van wiskundige optimalisatietechnieken hebben zich de laatste 25 jaar revolutionaire ontwikkelingen voorgedaan. Hierdoor zijn grote klassen van niet-lineaire problemen efficient oplosbaar geworden. Hieronder vallen veel problemen in de systeemtheorie waarvoor tot voor kort geen efficiënte algoritmen bekend waren. Bovendien zijn er nu efficiënte methoden om voor moeilijke planningsproblemen bijna-optimale oplossingen te vinden (met kwaliteitsgarantie). Omdat optimale oplossingen veelal instabiel zijn, is een andere belangrijke ontwikkeling dat met betrekkelijk weinig moeite bijna-optimale robuste oplosingen te verkrijgen zijn. In mijn rede zal ik enkele voorbeelden geven: een voorbeeld in de ofshore-industrie waarvoor octrooi wordt aangevraagd, een methode voor het ontwerpen van 'robuste' (elektrische) weerstandsnetwerken waarvoor de dissipatie minimaal is, de berekening van optimaal veilige dijkhoogten (in een project voor Deltares) en een door Google geinspireerde webshop applicatie. De nieuwe methoden stellen hoge eisen aan de gebruikte wiskundige modellen. Het maken van een wiskundig model van een praktisch probleem is daardoor een nieuwe tak van sport geworden. Het motto van het Wiskundig Genootschap is ‘Een onvermoeide arbeid komt alles te boven’. De titel van mijn rede stelt dit motto ter discussie. Succesvolle toepassingen van wiskunde op allerlei gebieden hebben de vraag doen rijzen hoe het komt dat de taal van de wiskunde zich zo uitstekend leent om verschijnselen in de natuur en ook in allerlei technisch-wetenschappelijke disciplines (economie, transport, industrie, etc.) te beschrijven. Deze taal, waarvan de logica een wezenlijk onderdeel uitmaakt, is in het begin van de vorige eeuw onderwerp van de zogenaamde grondslagenstrijd geweest. Hierin waren de Duitse wiskundige David Hilbert (1862-1943) en de Nederlandse wiskundige Lutzgen E.J. Brouwer (1889-1966) de belangrijkste opponenten. Deze strijd is in 1930 door een baanbrekend resultaat van Gödel in het voordeel van Brouwer beslist. In verband hiermee hoop ik enkele opmerkingen te maken over de aard van de wiskunde, en meer in het algemeen over de de aard van wetenschap.
C. Roos
12/10/2010 2:00:00 PM
View

Mag het licht uit
M.A.M.M. van der Meijden
5/10/2023 12:55:00 PM
View

Microwave sense
This lecture discusses use of microwaves for remote sensing, what is radar and its applications. It is shown which properties of microwaves make them very valuable for remote sensing and how information of a remote object can be recovered by means of microwaves. Radar is presented as an instrument needed to extract above mentioned information from microwaves and multi-disciplinary nature of the radar is demonstrated. Brief history of radar developments in Delft is presented. Directions of future research are outlined. Contributions of the radar research to the Delft Research Initiatives are presented.
O. Yarovoy
10/15/2010 1:00:00 PM
View

Next Generation Wireless Technologies, "Searching for the perfect match'!
L.C.N. de Vreede
9/16/2016 1:00:00 PM
View

On hammers and shovels: Towards computational diversity
K.L.M. Bertels
9/11/2013 1:00:00 PM
View

Oog voor klimaat en luchtkwaliteit
André Kuipers heeft met zijn eigen ogen vanuit het ruimteveer ISS gezien hoe kwetsbaar de aardatmosfeer is. Het is deze atmosfeer die leven op aarde mogelijk maakt, maar die ook met thema’s verbonden is als klimaatverandering, luchtkwaliteit en het gat in de ozonlaag. In deze lezing richt ik mij op satellietmetingen aan de chemische samenstelling van de atmosfeer ten behoeve van onderzoek aan luchtkwaliteit en klimaat, en specifiek op de relatie tussen luchtkwaliteit en klimaat. In een warmer klimaat zal er sprake zijn van meer luchtvervuiling, maar de luchtvervuilende stoffen zelf beïnvloeden het klimaat ook. De koppeling tussen klimaat en luchtkwaliteit moet daarom goed begrepen worden zodat de juiste maatregelen genomen worden. Mijn onderzoek kan dan ook belangrijke informatie verschaffen voor het opstellen van verdragen voor klimaat, luchtkwaliteit en de ozonlaag, zoals de EU luchtkwaliteit afspraken, het Kyoto Protocol en het Montreal Protocol. Ik maak hierbij gebruik van metingen van het Nederlandse satellietinstrument OMI en het toekomstig instrument TROPOMI. Deze instrumenten geven unieke wereldwijde informatie over luchtvervuilende stoffen, broeikasgassen en fijn stof. Omdat ze de hele wereld in één dag in kaart brengen, zijn ze de ogen waarmee we de atmosfeer dagelijks bestuderen.
P.F. Levelt
10/31/2012 2:00:00 PM
View

Open Dag EWI: Electrical Engineering
N.P. van der Meijs
10/22/2012 12:15:00 PM
View

Open Dag EWI: Technische informatica
J.F.M. Tonino
10/19/2012 12:15:00 PM
View

Open Dag EWI: Technische Wiskunde
J.A.M. de Groot
10/19/2012 9:40:00 AM
View

Overal netwerken? Reken maar!
Onze huidige maatschappij is in toenemende afhankelijk van allerlei soorten netwerken. Het gaat hierbij zowel om technologische netwerken als om sociale netwerken. Voorbeelden van technologische netwerken zijn transport netwerken, telefonie netwerken, het Internet en het elektriciteitsnet. Bij sociale netwerken kunnen we denken aan vriendennetwerken, samenwerkingsverbanden en digitale sociale netwerken zoals LinkedIn en Facebook. Door de hoge mate van maatschappelijke en economische afhankelijkheid van de genoemde netwerken, is het van essentieel belang dat deze robuust zijn. Onder robuustheid wordt verstaan de mate waarin continuïteit en beschikbaarheid van de onderliggende netwerken in stand blijven, in geval dat het netwerk onder druk komt te staan door uitval of aanvallen. Tijdens de oratie zal ik uiteen zetten hoe we kunnen rekenen aan de robuustheid van netwerken, d.w.z. hoe we deze kunnen kwantificeren in termen van meetbare grootheden. Naast een toelichting over de wiskundige uitdagingen die hierbij spelen, zal ik zal ook stilstaan bij twee toepassingen, te weten de verspreiding van virussen in computer netwerken en de kwetsbaarheid van elektriciteitsnetten.
R.E. Kooij
10/17/2012 1:00:00 PM
View

PEDCA Meeting
S. Campbell-Whyte
4/8/2014 8:00:00 AM
View

Programming Languages shape Computational Thinking
E. Visser
1/17/2014 2:00:00 PM
View

Rekenen aan planten: van evolutie naar slim ontwerp
R.C.H.J. van Ham
12/2/2015 2:00:00 PM
View

Short course on radar metheorology
T. Otto
10/13/2010 12:00:00 PM
View

Solar electicity
M. Zeman
12/11/2009 2:00:00 PM
View

Symposium CHALLENT
Student@TUDelft
5/16/2011 1:00:00 PM
View

Systems for Big Data
H.P. Hofstee
3/9/2016 2:00:00 PM
View

The Future of Programming - day 1
E. Visser
1/16/2014 8:30:00 AM
View

The Future of Programming - day 2
E. Visser
1/17/2014 8:30:00 AM
View

Transmission Grids still needed in the future?
P.T.M. Vaessen
11/29/2017 2:00:00 PM
View

Using the energy of the sun to drive global education
M. Zeman
2/17/2016 1:00:00 PM
View

What makes quantum computers powerful?
B. Terhal
5/16/2018 1:00:00 PM
View

Who Needs Electrons?
E. Charbon
4/9/2010 1:00:00 PM
View

WIFS2019 - An Information-Theoretical Approach Toward SRAM-PUF Authentication
F. Willems
12/10/2019 8:00:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry